Παθολόγοι

2
Δημάρχου Δημ. Μπλέτσα 5, Κομοτηνή, Ροδόπη
Τηλέφωνο
3
Βασ. Παύλου 9, Κομοτηνή
Τηλέφωνο